این مقاله از شماره سپتامبر pediatrics نشان می دهد خطای اندازه گیری با فنجان تقریباً پنج برابر بیشتر از سرنگ است. محققین در سه درمانگاه کودکان از والدین خواستند داروی مایع خوراکی را در 9 نوبت با استفاده از فنجان و سرنگ اندازه گیری کنند.

از حدود 2100 فرد شرکت کننده، 84% حداقل یک بار اشتباه کردند. بیشتر خطاها به شکل افزایش مقدار دارو بود. در یک چهارم از این موارد، مقدار اندازه گیری شده بیش از دو برابر مقدار لازم بود. خطا با فنجان 4.6 برابر بیشتر از سرنگ بود.

پژوهشگران توصیه می کنند استفاده از فنجان برای اندازه گیری داروهای خوراکی در اطفال حذف شود. والدین علاوه بر ابزار، نیاز به آموزش دارند تا بتوانند دارو را به شکل صحیح اندازه گیری کنند.

 منبع