در مطالعه ای که نتایج آن در ماه مه امسال در مجله ی Lancet منتشر شد، زور سرپنجه (grip strength) یا قدرتِ گرفتن با دست حدود 140 هزار نفر در 17 کشور مختلف از نظر سطح اقتصادی و فرهنگی با استفاده از دستگاه داینامومتر اندازه گیری شد. پیگیری این افراد به مدت حدود 4 سال نشان داد حدود 2 درصد آنها در این مدت فوت کردند.

پس از حذف سایر عوامل مداخله گر، هر 5 کیلوگرم کاهش زور سرپنجه، با 16 درصد افزایش میزان مرگ و میر کلی، 17 درصد افزایش مرگ و میر قلبی عروقی، 7 درصد افزایش خطر سکته قلبی، و 9 درصد افزایش خطر سکته مغزی همراه بود.

یافته ها در همه کشورها و تمام سطوح اقتصادی و فرهنگی یکسان بود. زور سرپنجه، ابزار ارزان، سریع و ساده ای برای پیش بینی احتمال مرگ و میر است.

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ

که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

 منبع