این پژوهش از شماره ماه مه Proc Natl Acad Sci U S A نشان می‌دهد با آزمون امپدانس الکتریکی می‌توان سندرم انسفالومیلیت میالژیک/ خستگی مزمن (myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome یا ME/CFS را با حساسیت و ویژگی بالا تشخیص داد. نشانگرها یا بیومارکرهای متعددی در بیماران مبتلا به این سندرم شناسایی شده است. در مجموع، این نشانگرها مطرح‌کننده یک آسیب عضوی در این بیماران است ولی هیچ‌یک از آن‌ها حساسیت و ویژگی قابل قبول به عنوان یک روش تشخیصی را ندارد.

 

در روش جدید که براساس نانوالکترونیک استوار است، امپدانس یک جریان الکتریکی در حین عبور از سلول‌های سفید تک‌هسته‌ای موجود در نمونه خون بیمار، قبل و بعد از استرس اسموتیک اندازه‌گیری می‌شود. این امپدانس در مبتلایان به خستگی مزمن به‌دنبال استرس اسموتیک افزایش می‌یابد ولی در افراد سالم تغییر نمی‌کند. تاکنون مکانیسم این تفاوت روشن نشده است ولی به‌نظر می‌رسد بالاخره روشی ارزان‌قیمت و ساده برای تشخیص ME/CFS و شناسایی پاتوژنز احتمالی آن پیدا شده است.

منبع