جمعیت سالمندان در ایالات متحده طی سال های اخیر رو به رشد بوده و این منجر به افزایش تعداد مبتلایان به الزایمر شده است. مطالعات بسیاری در این زمینه در آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته انجام شده که مطرح کننده کاهش خطر دمانس طی 25 سال اخیر است.

یک مقایسه در شماره نوامبر JAMA Intern Med نشان می دهد خطر دمانس و الزایمر طی دهه اخیر 3% کاهش یافته است. به نظر می رسد سلامت مغزی جامعه بهبود یافته است. پژوهشگران علت احتمالی این کاهش را ارتقای آموزش و کنترل عوامل خطرساز قلبی عروقی می دانند، اما علت قطعی آن روشن نیست.

منبع