اگر فردی را می شناسید که حاضر شده برای جلب توجه دیگران تن به خالکوبی دهد، بهتر است به او یادآوری کنید ممکن است مشکلاتی برایش ایجاد شود که منجر به جلب توجه بیش از حد گردد! اخیراً پژوهشگران متوجه افزایش موارد عفونت خطرناک پوست ناشی از نوعی مایکوباکتریوم در محل خالکوبی شده اند. خالکوبی غیربهداشتی یکی از روشهای شناخته شده سرایت بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت است و به همین دلیل مراکز خالکوبی در بسیاری از کشورها ملزم به اخذ مجوزهای رسمی بوده و فعالیت آنها تحت نظارت مراکز خاصی صورت می گیرد. با این حال، در عرض یک سال گذشته و تنها در شهر نیویورک 14 مورد عفونت پوستی در اثر خالکوبی گزارش شده است. منشاء احتمالی عفونت، آلودگی جوهر و یا استفاده از سوزن غیر استریل است. میکروب هایی که منجر به این عفونتها شده اند از نوع مایکوباکتریوم هستند که ممکن است در آب آشامیدنی یافت شوند و متأسفانه با افزودن کلر به آب از بین نمی روند. محققین تصور می کنند برای رقیق کردن جوهر احتمالاً از آب آلوده استفاده شده است.