پژوهشگران دریافته اند علاوه بر ارسال پیامک و ایمیل، علت اصلی افزایش سوانح رانندگی در جوانان این است که بخشی از مغز آنان که مسئول تنظیم احساسات و توجه است هنوز به بلوغ کامل نرسیده است. رشد این بخش از مغز معمولاً کندتر از بخش های دیگر روی می دهد و به همین دلیل جوانان اغلب به حواس پرتی متهم می شوند.