افزایش نگرانی افکار عمومی درباره سلامت، باعث کاهش قابل توجه مصرف گوشت قرمز به ویژه در آمریکا و اروپا شده است. گوشت قرمز در بسیاری از روزنامه ها و مجلات و حتی برنامه های تلویزیونی یا رادیویی، اگر نه به عنوان متهم اصلی، ولی دست کم به عنوان یکی از متهمین اصلی مشکلات سلامت معرفی می شود. یک نظرسنجی در ایالات متحده نشان می دهد حدود 40 درصد آمریکاییها طی 3 سال گذشته مصرف گوشت قرمز را کاهش داده اند. همچنین نظرسنجی فوق نشان می دهد سن، میزان درآمد یا سواد تأثیری در میزان مصرف گوشت قرمز ندارد