این مطالعه در شماره دسامبر مجله Science نشان می دهد حافظه انسان احتمالاً با ضربان های مغناطیسی کار می کند و می توان با تحریک مغناطیسی مغز، خاطرات فراموش شده را بازیابی کرد. این یافته ها بخشی از پژوهشی است که ادعا می کند حافظه کاری (working memory) که بخش فعال حافظه کوتاه مدت است، بسیار کمتر از آن چه قبلاً تصور می شد فرّار و ناپایدار است.

فرضیه غالب در زمینه حافظه کاری از دهه 1950 تاکنون این بوده که حفظ اطلاعات در سلول های عصبی مربوط به حافظه کاری نیاز به فعالیت مداوم این سلول ها دارد. افت فعالیت این سلول ها منجر به حذف دائم آن اطلاعات از حافظه خواهد شد. مطالعه اخیر توسط محققین دانشگاه ویسکانسین آمریکا نشان می دهد فرضیه فوق درست نیست و با تحریک مغناطیسی این سلول ها (Transcranial Magnetic Stimulation یا TMS) می توان آن اطلاعات را بازیابی کرد.

منبع