کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده، همچنان غربالگری سرطان کولون را در افراد 50 تا 75 ساله توصیه می کند. در افراد 76 تا 85 ساله، غربالگری به شرطی توصیه می شود که وضعیت سلامت عمومی آنان، درمان سرطان را امکانپذیر نماید و عوامل دیگر باعث کاهش امید به زندگی آنان نشود یا قبلاً غربالگری نشده باشند.

غربالگری سرطان کولون شامل کولونوسکوپی هر 10 سال یک بار، آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (fecal immunochemical testing [FIT]) هر سال یک بار، یا آزمایش فوق حساس خون مخفی مدفوع به روش گایاک (high-sensitivity guaiac-based fecal occult blood testing [gFOBT]) هر سال یک بار است.

بر اساس توصیه های جدید برخلاف توصیه های قبلی (2008)، سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر همراه با آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع بجای هر 5 سال یک بار باید هر 10 سال یک بار انجام شود و سیگموئیدوسکوپی به همراه آزمایش فوق حساس خون مخفی مدفوع به روش گایاک توصیه نمی شود. در مورد فواید غربالگری با روشهای جایگزین مانند سی تی کولونوگرافی (computed tomography colonography) یا آزمایش DNA مدفوع، اطمینان کمتری وجود دارد.

[افزونه ی مترجم: بر اساس توصیه‌های جدید، برخلاف توصیه‌های قبلی (۲۰۰۸)، در صورت انجام سیگموئیدوسکوپی انعطاف‌پذیر به جای کولونوسکوپی، سیگموئیدوسکوپی به جای هر ۵ سال یک بار باید هر ۱۰ سال یک بار انجام شود، و آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع نیز هر سال انجام شود که دلیل آن احتمالاً محدودیت سیگموئیدوسکوپی در تشخیص ضایعات پروگزیمال کولون است. همچنین آزمایش فوق‌حساس خون مخفی مدفوع به‌ روش گایاک، به عنوان مکمل سیگموئیدوسکوپی، احتمالاً به این دلیل که محدودیت فوق را برطرف نمی کند، توصیه نمی شود.]

منبع