بر اساس جدیدترین تعریف سکته قلبی که اخیراً از سوی انجمن قلب آمریکا، کالج کاردیولوژی آمریکا، انجمن قلب اروپا، و فدراسیون جهانی قلب ارائه شده است، انجام آزمایش تروپونین برای تشخیص سکته قلبی الزامی است. به نظر پژوهشگران انجام آزمایش تروپونین منجر به تشخیص راحت تر سکته قلبی و کاهش استفاده از اقدامات تشخیصی یا درمانی غیرضروری می شود.