تمرکز حواس به مفهوم توجه به زمان حال بدون پیش داوری و بدون اظهارنظر یا تصمیم گیری برای آینده، روش بسیار مؤثری برای کاهش استرس و ترک عادتهایی مانند سیگار است. در پژوهشی با استفاده از تست مونوکسید کربن مشخص گردید 56% افرادی که قبلاً به طور متوسط به مدت 26 سال روزانه 20 نخ سیگار می کشیدند با روش فوق موفق به ترک سیگار شدند.