قرار گرفتن گوشی تلفن همراه در کنار گوش به مدت حداقل 50 دقیقه باعث افزایش چشمگیر سوخت و ساز گلوکز در سلولهای مغز در این ناحیه می شود. برای سنجش متابولیسم گلوگز از روش پیشرفته ای به نام پت اسکن استفاده می شود. متابولیسم گلوکز یکی از شاخص های فعالیت مغز است.