توصیه‌های اخیر کارگروه انجمن‌های چندگانه ایالات متحده در زمینه غربال‌گری سرطان کولورکتال در شماره ماه ژوئن Am J Gastroenterol منتشر شده است. رئوس این توصیه‌ها به شرح زیر است:

– روش‌های قدیمی غربال‌گری مانند باریم انما حذف شده است.

– روش‌های جدید مانند کپسول کولونوسکوپی اضافه شده است.

– روش‌های غربال‌گری بر اساس اثربخشی به سه گروه تقسیم شده است. زمان‌بندی و فواصل غربال‌گری در هر گروه مشخص شده است.

– گروه اول: کولونوسکوپی هر 10 سال همراه با آزمایش سالیانه ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT)

– گروه دوم: سی‌تی‌کولونوگرافی هر 5 سال همراه با FIT هر 3 سال و سیگموئیدوسکوپی انعطاف‌پذیر هر 5 تا 10 سال

– گروه سوم: کپسول کولونوسکوپی هر 5 سال

– سپتین 9 برای غربال‌گری توصیه نمی‌شود.

– بیمارانی که خطر متوسط دارند: روش‌های گروه یک از 50 سالگی (نژاد آفریقایی از 45 سالگی)

– در بیمارانی که یکی از بستگان درجه یک آنان سابقه سرطان کولورکتال یا آدنوم پیشرفته (advanced adenoma) پیش از 60 سالگی یا دو نفر از بستگان درجه یک در هر سنی داشته باشند، غربال‌گری ترجیحاً توسط کولونوسکوپی باید 10 سال زودتر از زمان تشخیص بستگان درجه یک و یا از 40 سالگی آغاز و هر 5 سال تکرار شود.

– در بیمارانی که یکی از بستگان درجه یک آنان در 60 سالگی یا پس از آن سابقه سرطان کولورکتا یا آدنوم پیشرفته یا ضایعه دندانه‌دار پیشرفته (advanced serrated lesion) داشته باشد، غربال‌گری با روش‌های گروه اول از 40 سالگی آغاز و مشابه با بیماران خطر متوسط ادامه می‌یابد.

– غربال‌گری با کولونوسکوپی در بیماران 75 ساله به بالا که غربال‌گری‌های پیشین آنان منفی بوده یا امید به زندگی آنان کمتر از 10 سال باشد یا بیماران 85 ساله به بالا حتی بدون غربال‌گری قبلی، توصیه نمی‌شود.

منبع