رئوس این توصیه‌ها در شماره آگوست مجله Pediatrics به شرح زیر است:

– تأکید بیشتر بر ارزیابی، تشخیص و شروع درمان

– جداول فشارخون اطفال و نوجوانان

– تأکید بر سطح شواهد موجود برای ارائه توصیه‌های مختلف

– تعیین مقادیری از فشارخون هنگام غربال‌گری که نشان‌دهنده نیاز به ارزیابی بیشتر است

– فشارخون نرمال در سن 1 تا 13 سال: 120/80 mm Hg

– فشارخون بالا (Elevated BP) که قبلاً prehypertension نامیده می‌شد:>120/80  تا 130/80 mm Hg

– پرفشاری مرحله 1 (Stage 1 hypertension): 130/80  تا  139/89 mm Hg

– پرفشاری مرحله 2 (Stage 2 hypertension): 140/90 mm Hg و بالاتر

– محدوده مرجع فشارخون در نوجوانان، مشابه حداکثر محدوده مرجع در اطفال است.

– اندازه‌گیری فشارخون در اطفال 3 سال به بالا هر سال باید یک نوبت انجام شود. این کار در اطفال چاق یا پرخطر در هر ویزیت توصیه می‌شود.

– اندازه‌گیری فشارخون در منزل نباید معیار تشخیص پرفشاری قرار گیرد.

– در اطفال 6 سال به بالا در صورت وجود سابقه چاقی در خانواده و عدم شک بالینی به علل ثانویه پرفشاری، ارزیابی تفصیلی توصیه نمی‌شود.

– نوار قلبی در ارزیابی پرفشاری اطفال توصیه نمی‌شود.

– اکوکاردیوگرافی برای ارزیابی هیپرتروفی بطن چپ در مواردی توصیه می‌شود که درمان دارویی باید آغاز شود.

– اولین اقدام درمانی در پرفشاری اطفال، توصیه به رژیم غذایی ضدفشارخون (DASH diet) و فعالیت جسمانی منظم است.

– درمان دارویی در مواردی توصیه می‌شود که توصیه‌های غیردارویی مؤثر نباشد.

– اگر فشارخون > 180/120 mm Hg باشد، ارجاع به درمانگاه اورژانس توصیه می‌شود.

– خلاصه اقدامات در جدول زیر مشاهده می‌شود.

 

فشارخون

غربال‌گری

توصیه به تغییر شیوه زندگی

اندازه‌گیری فشارخون اندام فوقانی و تحتانی

پایش سرپایی فشارخون (ABPM)

ارزیابی تشخیصی

نرمال

سالیانه

×

فشارخون بالا

نوبت اول

×

نوبت دوم: تکرار پس از 6 ماه

×

×

نوبت سوم: تکرار پس از 6 ماه

×

×

×

پرفشاری مرحله 1

نوبت اول

×

نوبت دوم: تکرار پس از 2-1 هفته

×

×

نوبت سوم: تکرار پس از 3 ماه

×

×

×

پرفشاری مرحله 2

نوبت اول

×

×

نوبت دوم: تکرار پس از 1 هفته و ارجاع به متخصص

×

×

×

 منبع