در این تحقیق از شماره ژانویه مجله Evolution& Human Behaviour از مقدار رنگدانه پوست افراد به عنوان معیاری از میزان مصرف میوه و سبزی استفاده شده است. بتاکاروتن و ترکیبات مشابهی که افراد مصرف می کنند روی رنگ پوست تأثیر می‌گذارد و البته این تغییر رنگ با اسپکتروفوتومتر قابل تشخیص است. سپس افراد پیراهن تمیزی پوشیده و ورزش کرده اند و در نهایت، چند داوطلب پیراهن ها را بو کرده اند.

خود عرق البته بو ندارد و تجزیه ترکیبات عرق توسط باکتری های پوست بو تولید می کند. مردانی که سبزیجات بیشتری مصرف کرده بودند، خوشبوتر بودند. مصرف گوشت بیشتر با بوی ناخوشایندتری همراه بود.

منبع