در این مطالعه که نتایج آن اخیراً در JAMA منتشر شد، میزان شیوع عفونت عمقی محل جراحی (complex [deep incisional or organ space surgical site infectins])، قبل و بعد از انجام مجموعه ای از اقدامات ساده، مورد بررسی قرار گرفت. این اقدامات شامل غربالگری حاملین استافیلوکوک طلایی، درمان افراد حامل استافیلوکوک طلایی، و پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی هدفمند است، که باعث شد شیوع عفونت محل جراحی 40 درصد کاهش یابد. مطالعه در 20 بیمارستان و در بیمارانی انجام شد که باید تحت عمل جراحی انتخابی یا اورژانسی قلب یا ارتوپدی قرار می گرفتند.

نمونه ترشحات بینی بیماران در ویزیت قبل از جراحی تهیه و غربالگری شد. بیمارانی که از نظر استافیلوکوک طلایی مقاوم به متی سیلین (MRSA) یا حساس به متی سیلین (MSSA) مثبت بودند، قبل از جراحی تحت درمان با موپیروسین داخل بینی و  حمام کلرهگزیدین گلوکونات، حداکثر به مدت 5 روز قرار گرفتند.

حاملین استافیلوکوک طلایی مقاوم به متی سیلین، پروفیلاکسی حین جراحی (perioperative prophylaxis) با وانکومایسین، همراه با سفازولین یا سفوروکسیم انجام شد. برای افراد فاقد استافیلوکوک طلایی یا حاملین استافیلوکوک حساس به متی سیلین، سفازولین یا سفوروکسیم به تنهایی تجویز شد. شیوع ماهیانه عفونت عمقی محل جراحی از 36 به 21 در 10 هزار عمل جراحی کاهش یاقت.

 منبع