این چکیده عنوان مقاله ای است در شماره دسامبر 2014 مجله پزشکی نیوانگلند (NEJM) که اهمیت نقش کلسترول HDL را در تصلب شرایین زیر سؤال می برد. در این مطالعه علاوه بر اندازه گیری سطح HDL  سرم حدود 2400 فرد مبتلا به بیماری قلبی عروقی، غلظت ذرات اچ دی ال (HDL particle concentration) و ظرفیت خروج کلسترول (cholesterol efflux capacity) نیز مورد توجه قرار گرفتند. حدود 5% از این افراد به فاصله حدود 9 سال بعد، دچار اولین حادثه قلبی عروقی ناشی از آترواسکروز شدند.

ظاهر نتایج، نشاندهنده ارتباط سطح HDL با حوادث قلبی عروقی است ولی ارتباط فوق با در نظر گرفتن سایر ریسک فاکتورها رنگ می بازد. در مقابل، تست خروج کلسترول، عامل پیش بینی کننده قدرتمندی از نظر پیش آگهی است و خطر نسبی قلبی عروقی را تا 67% کاهش می دهد.

به نظر محققین، این توانایی اچ دی ال در خارج کردن کلسترول از سلول است و نه لزوماً سطح خونی آن که دارای اثر محافظتی در مقابل آترواسکلروز است.

منبع