این مطالعه در شماره ی مارس JAMA Internal Medicine نشان می دهد نتایج یک اپلیکیشن فشارسنج تلفن هوشمند بسیار غیردقیق و نادرست است. در این مطالعه فشار خون 85 نفر به دو روش استاندارد و تلفن هوشمند اندازه گیری شد. اپلیکیشن فشارخون افرادی را که دچار پرفشاری هستند کمتر از میزان واقعی و فشارخون افراد نرمال یا افرادی که دچار افت فشارخون هستند را کمتر از میزان واقعی نشان داد.

به طور کلی میزان خطای اپلیکیشن برای فشار خون سیستولی حدود 12 میلیمتر جیوه و برای فشار خون دیاستولی حدود 10 میلیمتر جیوه گزارش شده است. به این ترتیب حدود 80% افراد مبتلا به پرفشاری در صورت استفاده از اپلیکیشن موبایل، با این تصور که فشارخون آنان طبیعی است، دچار اطمینان کاذب خواهند شد.

متأسفانه بیش از 148 نسخه از این اپلیکیشن پیش از جمع آوری از بازار فروخته شده و احتمالاً در حال حضر بر روی بسیاری از تلفن های هوشمند نصب شده است. به علاوه، اپلیکیشن های مشابه متعددی در بازار موجود است و همچنان به فروش می رسد. به نظر می رسد ساز و کاری باید پیش بینی شود تا پیش از روانه شدن اپلیکیشن های مرتبط با سلامت به بازار مصرف، بی خطر بودن آنها مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.

 

منبع