اجرای برنامه مشارکت بیماران که از سوی دولت ایالات متحده برای پیشگیری از 60 هزار مرگ، 2 میلیون معلولیت و صرفه جویی اقتصادی به میزان 35 میلیارد دلار ارائه شده از سال 2011 آغاز شده است. مرحله اول این برنامه بر روی 9 خطا و عارضه پزشکی شامل عوارض دارویی، زخم بستر، عوارض زایمان، و عفونت زخم جراحی متمرکز شده است.