احتمال ابتلا به افسردگی پس‌از زایمان در پدران، اگر بیشتر از مادران نباشد، کمتر هم نیست. این مطالعه از شماره ژوئیه JAMA Pediatrics نشان می‌دهد که توصیه آکادمی طب اطفال آمریکا به غربال‌گری پدران و مادران از نظر افسردگی پری‌ناتال توجیه‌پذیر است.

از حدود 10 هزار ویزیت انجام شده، پدران در حدود یک‌سوم ویزیت‌ها حضور داشتند و در 8 درصد ویزیت‌ها پرسشنامه مربوط به غذبال‌گری افسردگی را پر کردند. شیوع افسردگی در این پدران 4.4 درصد و تقریباً مشابه مادران (5 درصد) گزارش شده است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد علاوه بر تغییرات هورمونی در مادران، عوامل دیگری در افزایش ابتلا به افسردگی در دوره پس‌از زایمان دخیل است و پزشکان باید به این موضوع توجه کنند.

منبع