به رغم تأکید روزافزون بر افزایش کیفیت و کاهش هزینه مراقبتهای پزشکی در ایالات متحده، میزان ارجاع بیماران به پزشکان متخصص توسط پزشکان عمومی افزایش یافته و طی 10 سال اخیر تقریباً 2 برابر شده است. بیشترین میزان ارجاع مربوط به متخصصین قلب، پوست، گوش و حلق و بینی، گوارش، و ارتوپدی است. به نظر می رسد بسیاری از موارد ارجاع غیر ضروری بوده و این موضوع نگرانی مقامات بهداشتی آمریکا را برانگیخته است.