تازه ترین آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده نشان می دهد با این که شیوع مصرف سیگار در نوجوانان در سال 2015، به 11 درصد (کمترین میزان طی 24 سال گذشته) رسیده، اما حدود یک چهارم نوجوانان همچنان از سیگار الکترونیک استفاده می کنند.

همچنین، این مطالعه که با شرکت بیش از 15 هزار دانش آموز کلاس 9 تا 12 انجام شده نشان می دهد:

–          42 درصد از نوجوانانی که طی ماه گذشته رانندگی کرده اند، در حین رانندگی مشغول خواندن یا نوشتن و ارسال پیامک یا ایمیل بوده اند. بیشترین میزان این رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان سفیدپوست و در ایالت داکوتای جنوبی گزارش شده است.

–          حدود 17 درصد پاسخ دهنده ها سابقه ی دست کم یک نوبت مصرف بدون نسخه ی داروهای مخدر نسخه ای مانند اکسی کونتین یا زاناکس را ذکر کرده اند.

–          در بین نوجوانانی که سابقه ی تماس جنسی داشتند (حدود یک سوم)، تنها در 57 درصد موارد در آخرین تماس جنسی از کاندوم استفاده شده است.

–          حدود 15 درصد از نوجوانان در فضای مجازی قربانی زورگویی و آزار بوده اند. این رقم در مدرسه 20 درصد بوده و حدود 9 درصد نوجوانان، طی یک سال گذشته اقدام به خودکشی کرده اند.

–          حدود 5 درصد نوجوانان طی یک هفته ی گذشته میوه نخورده اند، و 14 درصد حداقل یک ساعت فعالیت جسمانی نداشته اند.

 منبع