توصیه‌های کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده درباره استفاده از عوامل خطرساز نوین قلبی‌عروقی (nontraditional cardiovascular  risk factors) برای غربال‌گری افراد بدون علامت، در شماره ژوئیه JAMA منتشر شده است. این عوامل شامل پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا (hs-CRP)، نمایه مچ پا-بازویی (ankle-brachial index یا ABI)، و ضریب کلسیم شریان کرونر (CAC) برای بیماری قلبی و ABI  برای بیماری شریانی محیطی است.

به‌نظر این کارگروه، شواهد کافی در حمایت از کارایی استفاده از این عوامل برای غربال‌گری وجود ندارد، بلکه به‌طور بالقوه این احتمال مطرح می‌شود که استفاده از عوامل نوین منجر به زیان بیماران در اثر انجام آزمایش‌های غیرضروری و درمان بی‌جا در پی نتایج مثبت کاذب شود.

تنها مورد ثابت شده در این میان، ارزش اندازه‌گیری ضریب کلسیم شریان کرونر در بیماران با خطر متوسط است که می‌خواهند درباره مصرف استاتین تصمیم بگیرند.

منبع