این مطلب که در شماره ی نوامبر JAMA Internal Medicine منتشر شده نشان می دهد استفاده از رایانه توسط پزشک در جریان ویزیت، اثر منفی بر روی رابطه ی درمانی و رضایت بیمار دارد.

این مطالعه در یکی از درمانگاههای safety-net در آمریکا انجام شد. در این درمانگاهها از پرونده ی الکترونیک استفاده می شود و پزشک ناچار است برای مرور نتیجه ی آزمایش ها، اطلاع از سوابق بیماران و تجویز دارو، به رایانه مراجعه کند. میزان رضایتمندی این بیماران از رابطه ی درمانی با پزشک بسیار کمتر از ویزیت هایی است که بدون کمک رایانه انجام می شوند (48% در مقایسه با 83%). هر چه دفعات مراجعه به رایانه در جریان ویزیت بیشتر باشد، میزان نارضایتی بیمار بیشتر است و رفتارهای منفی بیشتری از جانب پزشک (مانند مخالفت با نظر بیمار) بروز می کند.

 منبع