شماره نوامبر مجله Circulation حاوی مطلبی درباره روش جدید محاسبه خطر قلبی عروقی 10 ساله است که در سال 2013 از سوی انجمن قلب و کالج کاردیولوژی  آمریکا ارائه شد. میزان خطر پیش و پس از اقدامات پیشگیری جویانه مانند مصرف آسپیرین، داروهای ضدفشارخون،استاتین ها یا ترک سیگار برآورد شده است. به نظر محققین، ابزار جدید (ASCVD) پیش از توصیه همگانی باید اعتبارسنجی شود.

یکی از برنامه های اصلی نظام سلامت آمریکا، پیشگیری از یک میلیون سکته قلبی و مغزی (Million Hearts) تا سال 2017 است و انجمن قلب و کالج کاردیولوژی از این برنامه حمایت می کنند. پارامترهایی که برای محاسبه خطر با ابزار  ASCVDبه کار می رود شامل جنسیت، سن، نژاد، کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL، سابقه درمان استاتین، فشار خون سیستولی و سابقه درمان پرفشاری، دیابت، درمان آسپیرین و سیگار است.

منابع: 1 2