موضوع پرونده های سلامت الکترونیک (EHR) بیش از 30 سال قدمت دارد اما تا سال 2006 کمتر از 10 درصد بیمارستانها در ایالات متحده به یک سامانه ی جامع الکترونیک مجهز بودند. در مطالعه ای در سال 2008، بیش از 60% پزشکان در ایالات متحده سامانه ی پرونده سلامت الکترونیک نداشتند. تا پایان سال 2009 تنها 38% از پزشکان در آمریکا توانستند سامانه ی فوق را به طور نسبی یا کامل در مطب خود راه اندازی کنند.

از سال 2011، موضوع کاربرد هدفمند (Meaningful Use) پرونده های سلامت الکترونیک با توجه به انتقادهای مکرر و مشکلات پیش آمده در این زمینه از سوی مرکز خدمات بیمه ی مدیکر و مدیکد (CMS) مطرح شد. این برنامه شامل اهدافی مانند نسخه نویسی الکترونیک، افزایش سهولت و دقت تبادل اطلاعات به منظور ارتقای کیفیت خدمات و در نهایت اندازه گیری ارزش سلامت است.

کاربرد هدفمند شامل سه مرحله ی اجرایی است که باید تا سال 2017 تکمیل شوند. اجزای کاربرد هدفمند شامل رایانه ای شدن نسخه ها و ثبت مواردی مانند سوابق پزشکی، اطلاعات دموگرافیک بیماران و معیارهای کیفی مختلف است، که پزشکان و بیمارستان ها باید در مرحله ی اول 14 هدف، در مرحله ی دوم 17 هدف و در مرحله ی سوم همه ی 20 هدف آن را محقق کنند.

این هفته اندی اسلاویت، مدیر اجرایی CMS اعلام کرد: “حال که توانسته ایم کاربرد هدفمند فناوری را در هر گوشه ای که خدمات سلامت ارائه می شود، عملی کنیم، کاربرد هدفمند رو به پایان است و جای خود را به یک ساز و کار جدید خواهد داد. برنامه ی کاربرد هدفمند جای خود را به برنامه ی بهتری خواهد داد.

پخش خبر پایان برنامه ی کاربرد هدفمند، منجر به موجی از خوشحالی در بین پزشکان در آمریکا شده است. به نظر بسیاری از پزشکان، اجرای این برنامه به این مفهوم بود که شما ناچار هستید بین پذیرفتن مقررات عهد بوق و یا صرف زمان بیشتر با بیماران، یکی را انتخاب کنید. پایان این برنامه یعنی برنده شدن بیماران، پزشکان و عقل سلیم.

بی شک خلاص شدن از شرّ پرونده ی سلامت الکترونیک و کاربرد هدفمند آن، حاصل تمایل فزاینده ی پزشکان آمریکایی برای فرار از اجرای آن است. به نظر می رسد موضوع از ابتدا محکوم به شکست بوده، چون ظاهراً نه کیفیت خدمات را ارتقا داده و نه هزینه ها را کاهش داده است.

البته این تمام ماجرا نیست. در برنامه ی جدید نیز به پرونده های الکترونیک و قابلیت های فنی آن توجه شده، هر چند مقررات به سختی کاربرد هدفمند نخواهد بود. رد پای برخی عناصر کاربرد هدفمند در برنامه ی جدید هم دیده می شود. در این برنامه به جای به کارگیری فناوری، بر پیامدهای آن تأکید شده و تشویق یا تنبیه بر اساس معیارهای کیفی صورت می گیرد.

جزئیات برنامه ی جدید هنوز اعلام نشده است اما دیدگاه کلی پزشکان مثبت است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند کابینه ی بعدی نقش به سزایی در سرنوشت پرونده های الکترونیک خواهد داشت.

منبع