شماره ی جولای Emergency Medicine Journal حاوی مقاله ای درباره ی آپاندیسیت و قضاوت بالینی پزشک است. ضرایب مختلفی برای سنجش خطر آپاندیسیت در بیماران مبتلا به درد شکم پیشنهاد شده است. در این مطالعه 287 بیمار بالای 11 سال با میانگین سنی 31 سال به دلیل شک به آپاندیسیت، سی تی اسکن انجام شد که در حدود یک سوم بیماران در تآیید تشخیص بالینی بود.

نسبت درستی تشخیص بالینی آپاندیسیت (positive likelihood ratio) در موارد قضاوت بالینی پزشک 1.3 و در موارد استفاده از ضرایب مختلف به تنهایی و یا همراه با قضاوت بالینی Alvarado (2.2 و 3.7)، Modified Alvarado (2.4 و 3.9)، و RIPASA (1.3 و 2.3) بود. نسبت درستی رد تشخیص آپاندیسیت در مورد قضاوت بالینی 0.3 بود و بیشترین میزان آن (0.7) در مورد ضریب modified Alvorado مشاهده شد.

به نظر می رسد نه قضاوت بالینی و نه هیچ یک از ضرایب فوق به تنهایی یا همراه با قضاوت بالینی، صحت تشخیصی کافی برای پیش بینی وقوع آپاندیسیت را ندارند. با این حال، با توجه به عوارض اشعه و هزینه ی انجام سی تی اسکن در موارد شک به آپاندیسیت، قضاوت بالینی همچنان روش استاندارد و ارجح در این بیماران است.

 

منبع