این تحقیق از شماره اکتبر Lancet Infectious Diseases به بررسی نقش اندازه‌گیری پروکلسی‌تونین سرم در کمک به تشخیص علت عفونت حاد تنفسی تحتانی پرداخته است. افزایش پروکلسی‌تونین مطرح‌کننده علل باکتریایی و نیاز به تجویز آنتی‌بیوتیک است. سطح پایین یا طبیعی پروکلسی‌تونین، علل ویروسی را مطرح می‌کند.

بیشترین کاربرد پروکلسی‌تونین در عفونت‌های حاد تنفسی تحتانی و بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) است. استفاده از آزمایش پروکلسی‌تونین، علاوه بر کاهش موارد تجویز و مدت مصرف آنتی‌بیوتیک، باعث کاهش معنادار مرگ‌و‌میر و کاهش موارد شکست درمانی در این بیماران می‌شود.

منبع