شماره مارس 2015 BMJ حاوی سه مقاله درباره زیاده روی پزشکان در زمینه درخواست آزمایشهای غربالگری است. مطلب اول در زمینه غربالگری آنوریسم آئورت شکمی است که در آمریکا در مردان 65 تا 75 ساله ای که سابقه مصرف سیگار دارند، یک نوبت (سونوگرافی) توصیه می شود. به نظر محققین، غربالگری معمولاً نرمال است و یا در نهایت منجر به تشخیص آنوریسم های کوچکی می شود که خطر پارگی ندارند و جراحی با هدف پیشگیری از بزرگ شدن آنوریسم، بسیار خطرناک است. عوارض این جراحی شامل سکته قلبی و نارسایی کلیوی است.

مقاله دوم در زمینه غربالگری سرطان پستان (ماموگرافی) است. به نظر مؤلف این مقاله، با اینکه هیچیک از ضایعات پیش بدخیم حاصل از غرالگری پستان، مرگبار نیستند، عملاً چنین بیمارانی تحت همان درمانهای سرطان پستان قرار می گیرند و باید هزینه ها و عواقب و عوارض جراحی و شیمی درمانی را بپذیرند.

مقاله سوم به انتشار نتایج یک مطالعه بر روی 1000 فرد بزرگسال انگلیسی پرداخته است. از این افراد پرسیده شده “چه حدی از اشتباه گرفتن افراد سالم با بیمار در برنامه های غربالگری سرطان پستان، پروستات، یا کولون، قابل قبول است؟” به طور متوسط 4 تا 7 درصد افراد معتقدند هیچ اشتباهی قابل قبول نیست. حدود دو برابر رقم فوق، یعنی 7 تا 14 درصد افراد معتقدند برنامه های غربالگری سرطان با هر میزانی از خطا باید انجام شوند. بقیه جوابها بینابینی است.

 منابع: 1 2 3