طلاق یکی از عوامل استرس زای شناخته شده با پیامدهای عاطفی، اقتصادی، و جسمی ناگوار است. افرادی که از هم جدا می شوند، خطر سکته قلبی یکدیگر را افزایش می دهند. بر اساس پژوهشی که بین سالهای 1992 تا 2010 با شرکت 16 هزار فرد…