این روزها یکی ازچالشهای بزرگ والدین، سروکله زدن با کودکان مشکل پسند بر سر سفره غذا است. حدود 20 درصد کودکان 2 تا 6 ساله چنان با غذا خوردن مشکل دارند که گاهی سفره یا میز ناهار یا شام به یک میدان نبرد تمام عیار…