این پژوهش از شماره ژوئن Annals of Internal Medicine نشان می‌دهد با اندازه‌گیری هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و گلوکز ناشتا در یک نمونه خون می‌توان دیابت را تشخیص داد. از یک‌هزار بیمار که در این تحقیق شرکت کردند و همگی در سال 1990 در یک نوبت گلوکز ناشتا یا هموگلوبین گلیکوزیله بالا (یا هر دو را) داشتند، در هیچ یک تشخیص دیابت داده نشده بود. با توجه به تشخیص دیابت در این افراد طی یک دوره 15 ساله، خطر ابتلا به دیابت در افرادی که هر دو پارامتر فوق بالا بوده 25 برابر بیشتر از افراد عادی گزارش شده است. این خطر در افرادی که تنها یکی از پارامترها در آنان بالا بوده حدود 6 برابر گزارش شده است.

به گفته محققین، ارزش پیش‌بینی مثبت (positive predictive value) یک نوبت بالا بودن هم‌زمان گلوکز ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله برای تشخیص دیابت حدود 90% است.

منبع