گرایش نوجوانان به دخانیات معطر

تولید و عرضه انواع سیگار و تنباکوی معطر، باستثنای منتول و نعناع، در آمریکا و اروپا تقریباً ممنوع شده است. بر اساس یافته های جدیدترین پژوهش ها، خطر تنباکوی حاوی منتول برای سلامت افراد بیشتر از تنباکوی معمولی است. همچنین منتول باعث افزایش گرایش و وابستگی نوجوانان به مصرف دخانیات می شود. مصرف سیگار حاوی منتول، احتمال ترک سیگار را کاهش می دهد. نوجوانان و خانمها تمایل بیشتری به تنباکوی معطر نشان میدهند.

عطرها و مزه های مختلف، باعث کاهش تندی و تلخی تنباکوی طبیعی می شوند. حدود نیمی از نوجوانان سیگاری، سیگارهای معطر را ترجیح می دهند. علیرغم کاهش مصرف دخانیات در نوجوانان آمریکایی در فاصله سالهای 2000 تا 2011، آمار جدیدتر نشاندهنده افزایش گرایش این رده سنی به سیگار کشیدن است که به نظر می رسد ناشی از مصرف سیگارهای معطر است. متأسفانه گروه سنی هدف در بیشتر آگهی های تبلیغاتی سیگارهای معطر نیز نوجوانان هستند.