بر اساس این مقاله از شماره 23 ژوئن NEJM، استفاده از گوشی هوشمند هنگامی که به بستر می روید، می تواند منجر به تاری دید یا کوری گذرا (transient smartphone blindness) شود. به نظر محققین، این پدیده ناشی از توانایی شبکیه در سازگاری با محیطهای مختلف از نظر روشنایی یا تاریکی است. شبکیه این کار را به طور دائم انجام می دهد.

نور منجر به تغییر شکل رنگدانه های داخل سلول های استوانه ای می شود. هنگامی که از روشنایی وارد تاریکی می شوید، سازگاری کامل گاهی تا 40 دقیقه طول می کشد. کوری گذرا هنگامی روی می دهد که در تاریکی اتاق با یک چشم به صفحه ی گوشی هوشمندتان خیره شوید.

 منبع