همچنین نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داده یکی از بهترین روشهای محدود کردن زمان تماشای تلویزیون و یا استفاده از بازیهای کامپیوتری، مخفی کردن ریموت تلویزیون و کنترلهای بازی است. این اقدام باعث کاهش قابل توجه مشکلات رفتاری و روحی و افزایش فعالیت جسمانی در کودکان شده است.