اخیراً انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا توصیه هایی در زمینه ی فایده بالینی استفاده از بیومارکرها برای تعیین خط مشی درمان ادجوانت در مراحل ابتدایی سرطان مهاجم پستان منتشر کرده است. این توصیه ها که در شماره ی فوریه مجله ی سرطان شناسی بالینی چاپ شده حاصل بررسی 50 مطالعه در این زمینه است.

در این توصیه ها علاوه بر گیرنده های استروژن و پروژسترون (ER/PgRs) و HER2 (فاکتور رشد اپیدرمی انسان)، به عنوان تنها نشانگرهایی که همچنان خط مشی اصلی درمان را تعیین می کنند، بر کاربرد بالینی چند نشانگر دیگر نیز در برخی زیرگروه های سرطان پستان تأکید شده است.

هنگام تصمیم گیری در مورد خط مشی درمان، علاوه بر وضعیت نشانگرها، باید به مرحله (stage)، وضعیت های هم زمان (comorbidities) و ارزش هایی که برای بیمار تقدم دارند نیز توجه شود.

 منبع