این تحقیق از شماره نوامبر Ann Intern Med به بررسی کارایی آزمایش ویروس زگیل تناسلی (HPV) در غربال‌گری سرطان سرویکس پرداخته است. دستورالعمل فعلی برای غربال‌گری سرطان شامل دو روش سیتولوژی (پاپ‌اسمیر) به‌تنهایی و یا همراه با تست اچ‌پی‌وی (co-testing) است. در این مطالعه به مقایسه این دو روش پرداخته شده است. تعداد شرکت‌کنندگان در مطالعه حدود یک میلیون زن آمریکایی 30 تا 64 ساله و زمان انجام آن از سال 2003 تا 2014 بوده است.

با هر یک نوبت نتیجه منفی متوالی سیتولوژی یا اچ‌پی‌وی، خطر نئوپلاسم داخل اپی‌تلیال سرویکس (شامل CIN3، آدنوکارسینوم درجا، یا سرطان مهاجم) کمتر می‌شود. بااین‌حال، کاهش خطر CIN3 به‌دنبال یک نوبت اچ‌پی‌وی منفی (حتی به‌فاصله هر 5 سال) بیشتر از سیتولوژی منفی به‌فاصله هر 3 سال است.

در کشورهای توسعه‌یافته، انجام پاپ‌اسمیر روتین باعث کاهش قابل توجه خطر سرطان سرویکس شده است. ولی باید توجه شود که عفونت اچ‌پی‌وی شرط لازم برای سرطان سرویکس است و آزمایش اچ‌پی‌وی، در مناطقی که این آزمایش در دسترس و ارزان باشد، روش دقیق‌تر و ارجح برای غربال‌گری است. همچنین محققین امیدوارند در آینده با افزایش تعداد و سن زنانی که واکسن اچ‌پی‌وی دریافت کرده‌اند و با بهبود شیوه‌های غربال‌گری، فواصل آزمایش نیز افزایش یابد و این می‌تواند به بهبود هزینه-اثربخشی برنامه‌های غربال‌گری سرطان کمک کند.

منبع