این مطالعه از شماره آوریل JAMA Internal Medicine نشان می‌دهد کارکرد بالینی فرمول قدیمی CKD-EPI و فرمول‌های جدیدتر شامل Lund-Malmo Revised، Full Age Spectrum، و Berlin Initiative Study برای محاسبه eGFR در سالمندان تقریباً یکسان است.

نتایج به‌دست آمده از هر چهار فرمول فوق در 2200 بیمار 65 تا 90 ساله که مبتلا یا مشکوک به بیماری کلیوی بودند نشان می‌دهد همه آن‌ها در یک محدوده و مطابق با نتایج حاصل از روش استاندارد کلیرانس اینولین است و CKD-EPI از سه روش دیگر بهتر یا بدتر نیست.

منبع