در طراحی این سؤالات از سه منبع انستیتو ملی قلب، ریه وخون، انجمن قلب آمریکا و مدلاین‌پلاس استفاده شده است.

 • 1- اندازه‌گیری کدام لیپوپروتئین‌ها در پانل‌های استاندارد لیپوپروتئین به روش مستقیم انجام می‌شود؟

الف) LDL و HDL

ب) HDL و تری‌گلیسرید

ج) LDL و تری‌گلیسرید

 • 2- محدوده متوسط- بالا (borderline-high) برای LDL کدام است؟

الف) 129-100

ب) 159-130

ج) 189-160

د) 200-190

 • 3- براساس توصیه‌ها، اندازه‌گیری لیپوپروتئین‌ها از چه سنی به بعد باید آغاز و هر 5 سال یک‌بار تکرار شود؟

الف) 45 سالگی

ب) 40 سالگی

ج) 35 سالگی

د) 20 سالگی

 • 4- اثر حفاظتی HDL (cardiac protective effect) از چه محدوده‌ای آغاز می‌شود؟

الف) 40

ب) 50

ج) 60

د) 70

 • 5- کدام توصیه زیر با برنامه روزانه تغییر شیوه زندگی یا TLC (Therapeutic Lifestyle Changes) که توسط انستیتو ملی سلامت و انستیتو ملی قلب، ریه و خون ارائه شده منطبق است؟

الف) <7% کالری از چربی اشباع‌شده و <200 میلی‌گرم کلسترول غذایی

ب) <15% کالری از چربی اشباع‌شده و <200 میلی‌گرم کلسترول غذایی

ج) <15% کالری از چربی اشباع‌شده و <300 میلی‌گرم کلسترول غذایی

د) <18% کالری از چربی اشباع‌شده و <300 میلی‌گرم کلسترول غذایی

 • 6- براساس تعریف گروه‌های چهارگانه خطر برای تغییر شیوه زندگی، گروه 1 (بالاترین خطر) کدام است؟

الف) وجود دو ریسک‌ فاکتور یا ضریب خطر (risk score) >10%

ب) سابقه خانوادگی به‌اضافه ضریب خطر >10%

ج) سیگار به‌اضافه ضریب خطر > 10%

د) بیماری قلبی، دیابت، یا ضریب خطر >20%

 • 7- براساس تعریف انجمن قلب آمریکا، کدام عبارت زیر درباره کلسترول تام (total cholesterol) صحیح است؟

الف) کلسترول تام مهمترین عدد چربی خون است.

ب) کلسترول تام به‌طور مستقیم اندازه‌گیری می‌شود.

ج) کلسترول تام حاصل جمع LDL+HDL+ 20% تری‌گلیسرید است.

د) همه موارد فوق صحیح است.

 • 8- درمان استاتین با شدت بالا (High-intensity statin therapy) با آتورواستاتین 80-40 میلی‌گرم یا روزواستاتین (40) 20 میلی‌گرم باعث کاهش LDL به چه میزان می‌شود؟

الف) 30%

ب)50%

ج) 60%

د) 70%

پاسخ‌ها:

 1. (ب) HDL و تری‌گلیسرید در پانل‌های استاندارد به روش مستقیم اندازه گیری می‌شوند و LDL محاسبه می‌شود.
 2. (ب) 150-130 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر برای LDL متوسط- بالا محسوب می‌شود.
 3. (د) آزمایش چربی خون باید از 20 سالگی آغاز و هر 5 سال تکرار شود.
 4. (ج) اثر حفاظتی HDL از 60 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر آغاز می‌شود.
 5. (الف) براساس برنامه روزانه تغییر شیوه زندگی، کالری از منشاء چربی اشباع‌شده باید کم‌تر از 7% و کلسترول غذایی کم‌تر از200 میلی‌گرم باشد.
 6. (د) براساس تعریف برنامه تغییر شیوه زندگی، مبتلایان به بیماری قلبی، دیابت یا افرادی که ضریب خطر >20% دارند در گروه 1 (بالاترین خطر) قرار می‌گیرند.
 7. (ج) صحیح است: Total Cholesterol = HDL + LDL + 20%TG
 8. (ب) درمان استاتین با شدت بالا LDL را 50% کاهش می‌دهد.

منبع