برخلاف تصور عمومی مبنی بر ارتباط نزدیک خوردن و خوابیدن با چاقی، بیخوابی منجر به افزایش اشتها و خوردن غذای بیشتر می شود. ولی چرا؟ پژوهشگران اروپایی با استفاده از ام- آر- آی، به ارزیابی پاسخ مغز انسان به تصاویر غذاهای کم انرژی و پر انرژی پرداختند. افرادی که در این مطالعه شرکت کردند به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول دارای چرخه عادی خواب و بیداری بودند ولی گروه دوم یک شب را بدون اینکه بخوابند سپری کردند. با اینکه سطح قند خون صبحگاهی در هر دو گروه یکسان بود، شدت گرسنگی در افرادی که شب را نخوابیده بودند بیشتر بود. همچنین پاسخ مغز این افراد به تصاویر غذاهای پر انرژی نیز افزایش یافته بود. بیخوابی باعث افزایش فعالیت مرکز اشتها در قشر مغز می شود. پژوهشگران معتقدند بیخوابی شبانه به مدت طولانی منجر به افزایش مصرف غذاهای پر انرژی شده و این افراد را در معرض خطر چاقی و عوارض آن قرار میدهد.