اغلب افراد چاق با رژیم های کاهش وزن مشکل دارند. محققین دریافته اند بخشی از این مشکل ناشی از تغییراتی است که در مغز این افراد روی می دهد. این تغییرات به فاصله 24 ساعت پس از مصرف اولین وعده غذای پر انرژی آغاز می شود. مرکز گرسنگی و تنظیم اشتهای بدن در مغز این افراد دچار التهاب می شود. پژوهشگران تصور می کنند تغییرات فوق تا مدتها در مغز افراد چاق باقی مانده و حتی با تغییر رژیم غذایی و مصرف غذاهای سالم و کم انرژی نیز از بین نمی رود.