شماره سپتامبر مجله Atherosclerosis حاوی جدیدترین توصیه های انجمن کاردیولوژی اروپا و 10 انجمن دیگر در زمینه پیشگیری از بیماری قلبی عروقی است.

–          خطر بیماری قلبی عروقی در فردی که کلسترول تام 270 دارد ممکن است 10 برابر کمتر از فردی باشد که کلسترول تام 193 دارد، به شرطی که اولی یک زن باشد و دومی یک مرد سیگاری با فشار خون بالا.

–          ارزیابی خطر در افرادی توصیه می شود که سابقه خانوادگی بیماری قلبی عروقی زودرس، هیپرلیپیدمی فامیلی، و عوامل خطرساز اصلی (ریسک فاکتورهای ماژور) مانند سیگار، فشارخون بالا، دیابت شیرین، یا افزایش چربی خون داشته باشند.

–          ارزیابی خطر به شکل نظام مند (سیستماتیک) در مردان زیر 40 سال یا زنان زیر 50 سال بدون ریسک فاکتور توصیه نمی شود.

–          ارزیابی خطر سیستماتیک در مردان بالای 40 سال و زنان بالای 50 سال یا یائسه بدون ریسک فاکتور قابل توصیه است.

–          سابقه خانوادگی بیماری قلبی عروقی زودرس در خویشاوندان درجه یک، در مردان زیر 55 سال و زنان زیر 65 سال، خطر بیماری قلبی عروقی را افزایش می دهد.

–          سن عامل اصلی در تعیین خطر قلبی عروقی است و بیشتر افراد در 65 سالگی به شدت پرخطر قلمداد می شوند.

–          فقر، فقدان حمایت اجتماعی، استرس شغلی و خانوادگی، خصومت، افسردگی، اضطراب، و سایر اختلالات روحی روانی، در افزایش خطر و پیش آگهی بیماری قلبی عروقی نقش دارند و فقدان موارد فوق، خطر را کاهش داده و پیش آگهی را بهتر می کند.

–          ترک سیگار، از نظر هزینه- اثربخشی، مؤثرترین روش پیشگیری از بیماری قلبی عروقی است.

–          خطر بیماری قلبی عروقی در افرادی که به طور غیرفعال در معرض دود سیگار هستند حدود 30% افزایش می یابد.

–          مصرف روزانه 3 پیک یا بیشتر نوشیدنی الکلی، خطر بیماری قلبی عروقی را افزایش می دهد. خطر قلبی عروقی در صورت مصرف روزانه یک تا 2 پیک نوشیدنی الکلی در مقایسه با عدم مصرف، کمتر است.

–          بازای هر 1% انرژی مصرفی، در صورت استفاده از چربی اشباع نشده (گیاهی) به جای اشباع شده (حیوانی)، خطر قلبی عروقی 2 تا 3 درصد کاهش می یابد.

–          مصرف انرژی باید به اندازه ای کاهش یابد که نمایه وزن بدن (BMI) 20 تا 25 باشد. چاقی و اضافه وزن، هر دو خطر بیماری قلبی عروقی را افزایش می دهند.

–          افزایش کلسترول LDL خون ارتباط سببی (علت و معلول) با تصلب شرایین (آترواسکلروز) دارد.

–          کاهش کلسترول LDL باعث کاهش حوادث قلبی عروقی می شود.

–          پایین بودن کلسترول HDL خطر قلبی عروقی را افزایش می دهد اما اقداماتی که باعث افزایش کلسترول HDL می شوند خطر قلبی عروقی را کاهش نمی دهند.

–          تریگلیسرید بالا ریسک فاکتور قطعی و مستقل بیماری قلبی عروقی است، اما ارتباط آن با خطر قلبی عروقی بسیار ضعیف تر از کلسترول بالاست.

 منبع