تغییر و تحولاتی که هر ساله در ماه جولای ( مرداد ) و همزمان با ورود دانشجویان جدید در بیمارستانهای دانشگاهی ایالات متحده روی میدهد منجر به این شایعه در میان عوام شده که خطر مرگ و میر و عوارض بیمارستانی در این ماه افزایش می یابد و به همین دلیل، افراد از بستری شدن در ماه جولای هراس دارند. در این رابطه تاکنون حدود 40 مطالعه انجام شده که نتایج آنها نشان میدهد میزان مرگ و میر، و متغیرهای دیگر مانند مدت زمان بستری، در ماه جولای به طور قابل توجهی افزایش می یابند. پژوهشگران معتقدند کاهش میانگین تجربه پزشکان به دلیل ورود کارآموزان جدید، دلیل اصلی پدیده ماه جولای است.