این مقاله از شماره اکتبر مجله Science Translational Medicine با اشاره به محدودیت ها و نواقص ناشی از نوسانات A1c، روش جدیدی برای کمک به تشخیص و پیگیری درمان دیابت پیشنهاد کرده است.
نوسانات A1c تا ١٥٪‏ گزارش شده كه مي تواند تشخيص يك فرد ديابتي را به طور كاذب غيرديابتي يا برعكس نشان دهد. اين ميزان خطا در پيگيري درمان و پيشگيري از عوارض ديابت نيز اثر سوء خواهد داشت. علت اصلي نوسانات اين است كه هموگلوبين گليكوزيله در گلبول قرمز مقدار ثابتي ندارد و در گلبول هاي پير بيشتر است.
در روش جديد محاسبه ميانگين گلوكز موسوم به پایش شخصی شده دیابت (Personalized Diabetes Monitoring)، نوسانات از ١٥٪‏ به ٥٪‏ كاهش يافته و دقت تشخيص افزايش يافته و خطا تا ٥٠٪‏ كاهش مي يابد. سه پارامتر به كار رفته در اين مطالعه شامل  A1c، ميانگين گلوكز به دست آمده از مانيتورينگ شخصی و سن RBC هاست.

 منبع