مقاله ای در شماره 30 آوریل 2015 مجله Annals of Internal Medicine  به تشریح مواضع کالج پزشکان آمریکا در زمینه لزوم انجام غربالگری سرطان دهانه رحم پرداخته است. این کالج معتقد است در خانمهایی که پرخطر نیستند (سابقه ضایعات بدخیم یا پیش بدخیم سرویکس ندارند، دچار ضعف سیستم ایمنی نیستند، و سابقه تماس با دی اتیل استیل بسترول در دوران جنینی ندارند):

  • پاپ اسمیر پیش از 21 سالگی لازم نیست و این توصیه هیچ ارتباطی به سابقه ارتباط جنسی ندارد.
  • انجام پاپ اسمیر باید از 21 سالگی آغاز و هر 3 سال یک بار تکرار شود.
  • در بین سنین 30 تا 65 سال، می توان هر 5 سال یکبار از ترکیب پاپ اسمیر و تست HPV استفاده کرد.
  • تست HPV پیش از 30 سالگی لازم نیست.
  • در افرادی که نتیجه سه نوبت پاپ اسمیر پی در پی و یا دو نوبت پاپ اسمیر و تست HPV آنها در عرض 10 سال منفی باشد، پاپ اسمیر پس از 65 سالگی لازم نیست.
  • در افرادی که تحت عمل جراحی برداشتن رحم به همراه سرویکس قرار گرفته اند، پاپ اسمیر لازم نیست.

توصیه های فوق به تأیید کنگره مامایی و زنان آمریکا و انجمن آسیب شناسی بالینی آمریکا رسیده است.

 

منبع