تحقيق جالبي از شماره فوريه مجله Proteome Research نشان مي دهد خون اژدها داراي اثرات درماني است. در بسياري از افسانه ها و أساطير ملل مختلف به آثار معجزه آسا و شفابخش خون اژدها اشاره شده است.

در اين پژوهش كه توسط محققين آمريكايي بر روي بزرگترين مارمولك جهان به نام Komodo dragon انجام شد، اثرات آنتي باكتريال خون اين خزنده بومي اندونزي مورد مطالعه قرار گرفت. روش منحصر به فرد اژدهاي كومودو در شكار و مقابله با مهاجمين اين است كه آن ها را گاز مي گيرد و با توجه به وجود باكتري هاي فراوان در بزاق خود منتظر مي ماند كه باكتري ها حريف را از پاي درآورند. اما اژدهاي كومودو خود در مقابل گاز گرفتن هم نوعان خود مصون است و دليل آن، وجود مقدار زيادي پادزهر به نامantimicrobial peptides  (AMPs) در خون اين خزنده است. اين محققين توانستند ٤٨ پادزهر از اين نوع را در خون اژدها شناسايي كنند كه عليه مقاوم ترين و خطرناكترين باكتري ها مانند پسودومونا و استافيلوكوك طلايي مؤثر هستند.

منبع