شماره فوریه مجله Lab Medicine به معرفی دو مورد نادر عفونت دستگاه ادراری ناشی از گونه‌های هموفیلوس پرداخته است. کشت روتین ادرار اغلب منجر به شناسایی پاتوژن‌های رایج دستگاه ادراری مانند انتروباکتریاسه می‌شود. عدم توجه به احتمال وجود پاتوژن‌های نادر در موارد خاص می‌تواند منجر به عواقب جبران‌ناپذیر شود.

در این مقاله دو مورد عفونت نادر دستگاه ادراری در یک دختربچه 4 ساله و یک مرد 60 ساله گزارش شده که در کشت ادرار آنان هموفیلوس رشد کرده است. مشاهده کلنی‌های نوک سوزنی و اقماری در آگار خونی در هر دو مورد باعث شده آزمایشگاه به هموفیلوس شک کند.

موارد دیگر مطرح کننده پاتوژن‌های غیرمعمول شامل نتیجه کشت منفی با وجود علایم عفونت، وجود ناهنجاری‌های دستگاه ادراری یا بیماری زمینه‌ای، وجود کاتتر ادراری، و شک به عفونت ادراری در اطفال و سالمندان است.

منبع