بر اساس این مطالعه از شماره سپتامبر Annals of Internal Medicine، به ازای هر یک ساعت وقتی که پزشکان در آمریکا با بیماران می گذرانند، دو ساعت صرف پر کردن پرونده الکترونیک و مستندسازی می کنند.

محققین با مشاهده فعالیت های 60 پزشک با تخصص های مختلف در جریان ویزیت های مطب که شامل بیش از 400 ساعت بود، دریافتند تقریباً نیمی از این زمان برای تکمیل پرونده الکترونیک صرف می شود. پزشکان تنها حدود یک چهارم وقت ویزیت را مستقیماً مشغول دیدن بیماران خود هستند.

پزشکانی که برای تکمیل پرونده و مستندسازی از منشی کمک می گیرند، وقت بیشتری را با بیماران می گذرانند.

 منبع