اخیراً افزایش قابل توجه معروفیت سیگارهای الکترونیک، در حال تبدیل این روش ترک سیگار به یک تهدید است. آیا سالها تلاش در راه مبارزه با دخانیات ممکن است با رواج این سیگارها خنثی شود؟

بیانیه انجمن قلب آمریکا (AHA) در آگوست 2014، با تجویز سیگار الکترونیک به عنوان یک روش ترک سیگار، کاملاً مخالفت نکرده است. شواهد اندکی در دست است که نشان می دهد کارایی سیگار الکترونیک برای ترک سیگار احتمالاً معادل برچسب نیکوتین یا اندکی بهتر از آن است. انجمن قلب آمریکا به پزشکان توصیه می کند برای ترک سیگار، ابتدا از روش هایی استفاده کنند که کارایی آنها کاملاً ثابت شده ولی در مواردی که سایر روشها موفق نباشند، استفاده از سیگار الکترونیک نباید منع شود.

بیشترین نگرانی انجمن قلب از این بابت است که سیگار الکترونیک ممکن است یک راه جدید برای ورود نوجوانان به دنیای اعتیاد به نیکوتین باشد. گزارش جدید مرکز کنترل بیماریها (CDC) نشان می دهد تعداد نوجوانانی که هرگز دخانیات مصرف نکرده اند ولی سیگار الکترونیک می کشند از 79 هزار در سال 2011 به 263 هزار در سال 2013 رسیده است. همچنین تمایل به مصرف سیگار واقعی در سیگاریهای الکترونیک دو برابر افراد عادی است.

انجمن قلب نگران است که بازار کنترل نشده سیگار الکترونیک منجر به بازگشت به روزهایی شود که سیگار کشیدن در ملاء عام یک رفتار طبیعی محسوب می شد و به این ترتیب، سالها تلاش در راه تصویب و اجرای قوانین ضد دخانیات بی اثر شده و تلاش های جاری نیز کُند خواهد شد.

منبع