دانشمندان بریتانیایی دریافته اند نوزادان 3 ماهه علاوه بر شناسایی صدای والدین، قادر به تشخیص افسردگی آنان از روی صدا بوده و نسبت به آن واکنش نشان میدهند. این پژوهش نشان میدهد در نوزاد انسان منطقه ای از مغز که مربوط به شناسایی صداها است زودتر از سایر مناطق تکامل می یابد. مغز نوزادان نسبت به صداهای مختلف مانند سرفه، عطسه، شر شر آب و صدای اسباب بازی و … واکنش نشان می دهد ولی صدای انسان بیشترین اثر را ایجاد می کند. همچنین صداهای غمگین بیشتر از صداهای شاد یا خنثی باعث تحریک مغز نوزاد می شوند. به نظر دانشمندان یافته های فوق می تواند نشاندهنده اولین مراحل شکل گیری روابط اجتماعی و یادگیری زبان در نوزادان و همچنین اهمیت ویژه صدای انسان به عنوان قوی ترین محرک رشد مغز باشد.